Objednání zboží


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zartmodely.cz. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Simona Damková, společnost Z-Art, se sídlem Nad Lipinou 2511, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01658751, (dále „provozovatel“) a kupujícího (dále „zákazník“). Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.zartmodely.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Prodávající se dále zavazuje, že uvedené ceny jsou skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující generuje (tzn. vybere patřičné zboží a vyplní objednávkový formulář), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního a reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na webu www.zartmodely.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena“, která se dále snižuje o případnou množstevní slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci může zajistit pouze prodávající, a to jen po předcházející dohodě s kupujícím (např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné a možné pouze, pokud je prodávajícímu doručena žádost o zrušení objednávky dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu (většinou Česká pošta). Internetový obchod www.zartmodely.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název výrobku, (případně kód), hlavní charakteristiku a cenu výrobku. Pokud není stanoveno jinak, ceny uvedené na serveru jsou vždy s DPH (21%). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.zartmodely.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným třetím osobám. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím Fakturu nebo Paragon (či jiný daňový doklad). Tyto doklady zároveň slouží kupujícímu jako dodací i záruční list. Kupující je povinen dodané zboží a připojený daňový doklad (Faktura, Paragon) po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na Faktuře nebo Paragonu nebo pokud jsou tyto nesprávně vyplněny. V oznámení reklamace je kupující povinen specifikovat vady. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.


Reklamace

Po doručení objednaného zboží (většinou Česká pošta) je kupující povinen zkontrolovat, zda obal nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, má kupující právo zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Je-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.zartmodely.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, e-mailem, či telefonicky. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Simona Damková, Nad Lipinou 2511, 738 01 Frýdek-Místek, nebo na e-mailové adrese: info@zartmodely.cz, telefonicky na telefonním čísle 737 960 171. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu a podrobný popis závady. Obratem po obdržení oznámení o vadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (většinou sídlo prodávajícího, prodejna). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - Fakturu nebo Paragon. Zboží zaslané k reklamaci musí být v úplném stavu. Vrácení zboží prodávajícímu k reklamaci vyžaduje zabalení do původního obalu, pokud je toto nemožné pak musí být obal přiložen k výrobku a celek zabalen do přepravní krabice. V případě, že kupující originální obal nemá, kupující může použít na vlastní náklad obal náhradní, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě zpět k prodávajícímu může dojít k dalším škodám: proto doporučujeme, pokud je to možné, pořídit fotodokumentaci vadného výrobku pro pozdější použití. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, snížením kupní ceny, či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací u kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo daňovém dokladu vyznačena doba jiná. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu své další záměry, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží ve stanoveném termínu či zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující musí uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu uvedenou v bodě 3 těchto podmínek, nebo emailem, nebo telefonicky, případně doručit osobně tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga prodávajícího, či jiné detaily.


Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu www.zartmodely.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka výrobci (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského a Obchodního zákoníku.